Повишаване на уменията за финансова грамотност

на възрастните граждани

Относно UpSenior

Проектът UpSenior: „Повишаване на уменията за финансова грамотност на възрастните граждани“ е проект по програмата Еразъм+ в областта на ‘Малки партньорства в образованието за възрастни’, който включва 3 участващи организации от 3 различни държави (Гърция, Италия, България), работещи заедно за справяне с трудностите, пред които са изправени възрастните граждани по отношение на финансовата грамотност.

Дейности

Д 1

Мениджмънт на проекта

 

По време на началните етапи на проекта, консорциумът подготвя цялата необходима информация, за да гарантира оптимално изпълнение на проекта и безпроблемно взаимодействие. Първата дейност по проекта е свързана с управлението, което гарантира, че дейностите се създават, изпълняват и оценяват по начин, който е отворен за всички. Той също така очертава стратегия за справяне с риска, като същевременно регулира разходите и планирането.

Д 2

Рамка на компетенциите и инструмент за оценка

 

Рамката на компетенциите и инструментът за оценка ще дефинира ключовите компоненти на уменията, необходими на възрастните граждани, за да развият по-добро ниво на финансова грамотност и следователно ще им позволи да дефинират основните знания и умения, необходими за справяне с потенциални заплахи, свързани с финансовата сигурност, идентифициране специфични финансови компетенции, необходими за тяхната оптимална функционалност във финансовия свят, и създаване на модел/инструмент за оценка на настоящите финансови умения.

Д 3

Обучителни материали за умения за финансова грамотност на възрастни граждани

 

 Обучителните материали имат за цел да дадат възможност на възрастните граждани да развият необходимите компетенции, за да повишат нивото си на финансова грамотност. Те ще се състоят от 12 раздела, обособени в 6 модула, и ще бъдат адаптирани към спецификата на целевата група чрез методология, която ще бъде разработена.

Д 4

Пилотни тестови сесии

 

 Дейността пилотно тестване ще приложи предложеното съдържание директно към целевата група от възрастни граждани. Резултатите от тези обучителни сесии ще покажат нивото на придобитите умения за финансова грамотност и ще предоставят обратна връзка за всяка област, която може да се нуждае от корекция или подобрение.

Д 5

Дейности по разпространение и експлоатация

 

Основните резултати от тази дейност са разработването на стратегия за разпространение и комуникация на проекта чрез план за действие, създаване на визуална идентичност на проекта, съответна стратегия за експлоатация и устойчивост и организирането на 3 мултипликационни събития по проекта.

Консорциум

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2022-2-EL01-KA210-ADU-000093393

Copyright © 2023 UpSenior. All Rights Reserved

Powered by The Hive Group