Αύξηση των δεξιοτήτων οικονομικού αλφαβητισμού

των ηλικιωμένων πολιτών

Σχετικά με το UpSenior

Το πρόγραμμα UpSenior: “Increasing the Financial Literacy Skills of Senior Citizens” είναι μια Σύμπραξη μικρής κλίμακας του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, στην οποία συμμετέχουν 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία), οι οποίοι συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η κοινωνική ομάδα των ηλικιωμένων πολιτών όσον αφορά τον οικονομικό αλφαβητισμό.

Δραστηριότητες

Δ 1

Διαχείριση Έργου

 

Κατά τα αρχικά στάδια του έργου, η κοινοπραξία προετοιμάζει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να εγγυηθεί τη βέλτιστη υλοποίησή του. Η πρώτη δραστηριότητα του έργου αφορά τη διαχείρισή σου, η οποία διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες δημιουργούνται, εκτελούνται και αξιολογούνται με τρόπο ανοικτό σε όλους. Περιγράφει επίσης μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των κινδύνων, ενώ παράλληλα ρυθμίζει τις δαπάνες και τον προγραμματισμό.

Δ 2

Πλαίσιο Ικανοτήτων & Εργαλείο Αξιολόγησης

 

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων & Εργαλείο Αξιολόγησης θα καθορίσει τις βασικές συνιστώσες των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι ηλικιωμένοι πολίτες για να αναπτύξουν ένα καλύτερο επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και, ως εκ τούτου, θα τους επιτρέψει να καθορίσουν τις κύριες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών που σχετίζονται με την οικονομική ασφάλεια, να προσδιορίσουν συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές ικανότητες, απαραίτητες για τη βέλτιστη λειτουργικότητά τους στον χρηματοοικονομικό κόσμο, και να δημιουργήσουν ένα μοντέλο αξιολόγησης με ένα εργαλείο αξιολόγησης χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων.

Δ 3

Εκπαιδευτικό υλικό για τις δεξιότητες οικονομικού αλφαβητισμού των ηλικιωμένων πολιτών

 

Το εκπαιδευτικό υλικό αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους πολίτες να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες, προκειμένου να αυξήσουν το επίπεδο του χρηματοοικονομικού τους αλφαβητισμού. Θα αποτελούνται από 12 ενότητες, χωρισμένες σε 6 κεφάλαια, και θα προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της ομάδας-στόχου σύμφωνα με κατάλληλη μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί.

Δ 4

Πιλοτικές Δοκιμαστικές Συνεδρίες

 

Η δραστηριότητα της πιλοτικής δοκιμής θα εφαρμόσει το προτεινόμενο περιεχόμενο απευθείας στην ομάδα-στόχο των ηλικιωμένων πολιτών. Τα αποτελέσματα αυτών των εκπαιδευτικών συνεδριών θα αναδείξουν το επίπεδο των αποκτηθέντων δεξιοτήτων οικονομικού αλφαβητισμού και θα παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με κάθε τομέα που ενδέχεται να χρειάζεται προσαρμογή ή βελτίωση.
Δ 5

Δραστηριότητες Διάδοσης & Αξιοποίησης

 

Τα κύρια αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής διάδοσης και επικοινωνίας του έργου με ένα σχέδιο δράσης, η δημιουργία της ταυτότητας και του εμπορικού σήματος του έργου, η σχετική στρατηγική αξιοποίησης και βιωσιμότητας, και η διοργάνωση 3 εκδηλώσεων του έργου.

Κοινοπραξία

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-2-EL01-KA210-ADU-000093393

Copyright © 2023 UpSenior. All Rights Reserved

Powered by The Hive Group